Personuppgiftspolicy Gravel Sweden AB

Våra användares förtroende för oss är av yttersta vikt för oss, och Gravel Sweden AB tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Gravel Sweden AB och alla tjänster och applikationer som tillhandahålls av Gravel Sweden AB (“Tjänsten”/”Tjänsterna”).

Definitioner

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Kontaktperson avser individ som baserat på sin yrkesroll finner ett intresse av våra tjänster och erbjudanden.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

1. Kontaktpersoner

1.1 Personuppgiftsansvarig

Gravel Sweden AB är Personuppgiftsansvariga avseende behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Gravel Sweden AB:s kundrelationer då vi bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.

1.2 Kategorier av och källa till personuppgifter

Gravel Sweden AB samlar in personuppgifter från dig eller din arbetsgivare med anledning av din roll som kontaktperson. De personuppgifter som samlas in och behandlas av Gravel Sweden AB är namn, telefonnummer, e-postadress samt yrkestitel. Personuppgifterna kan komma direkt från dig, från kollegor inom samma företag och från andra källor som är tillgängliga för allmänheten.

1.3 Laglig grund

Gravel Sweden AB behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förbindelse för att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser eller under den lagliga grunden berättigat intresse då det ligger i företagets intresse att ta del av våra tjänster och erbjudanden.

1.4 Ändamål med behandlingen

Gravel Sweden AB strävar efter att göra våra erbjudanden och tjänster bättre för dig som kund och därför sparar vi information om beslutsfattare och användare i våra system. Den personliga informationen är relaterad till rollen på företaget.

1.4.1 Administration och förbättring av användarupplevelsen

Vi använder personuppgifter för att administrera och ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

1.4.2 Skicka dig information och direktmarknadsföring

Om du är kontaktperson i en aktiv kundrelation med Gravel Sweden AB eller är en potentiell kund, kan vi skicka dig direktmarknadsföring via e-post och telefon om du inte har invänt mot detta. Sådan marknadsföring kan innehålla erbjudanden och information från Gravel Sweden AB. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring via länk i utskicken eller genom att kontakta oss enligt punkt 5.

1.4.3 Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten

Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.

1.4.4 Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten

Vi använder personuppgifter som rör kontaktpersoners identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

1.5 Lagring

Information som lämnats till Gravel Sweden AB i samband med annonsering kommer att lagras i upp till 5 år i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, till exempel om parterna är oeniga om vad som angavs i annonsen.

1.6 Sociala plug-ins

När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en social plug-in. Om du väljer att dela information via en social plug-in

hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

1.7 Överföring

Personuppgifterna överförs till ett av Gravel Sweden AB anlitat Personuppgiftsbiträde för lagring eller för registerföring hos t.ex. CRM-systemet Upsales. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss är underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål eller instruktioner än de givna av oss.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Vi kan också, efter en intresseavvägning, lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt.

För att uppfylla ändamålen med Gravel Sweden AB:s behandling personuppgifter anlitar Gravel Sweden AB i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Gravel Sweden AB:s uppdrag. Dessa leverantörer får endast behandla personuppgifter enligt uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Gravel Sweden AB kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än ovan angivna för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter eller begäran från exempelvis domstol eller myndighet, samt för att tillgodose Gravel Sweden AB:s berättigade intresse av att försvara rättsliga anspråk.

1.7.1 Överföring av personuppgifter till tredje land

Gravel Sweden AB kan komma att överför dina personuppgifter till tredje land, det vill säga till länder utanför EU/EES. Gravel Sweden kommer då att ingå avtal och vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav och GDPR för att säkerställa att personuppgifterna är skyddade genom att ingå dataöverföringsavtal som inkluderar lämpliga skyddsåtgärder och EU-kommissionens standardavtalsklausuler. På begäran har den registrerade rätt att få en lista över till vilka och vilka länder Gravel Sweden AB överför personuppgifter med kategori av mottagare och kopia på EU:s standardavtalsklausuler genom att kontakta Gravel Sweden AB enligt nedan.

1.8 Rättigheter

Genom att skriva till Gravel Sweden AB, Organisationsnummer 559063-4332 på adressen Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm, märkt ”Registerutdrag” kan du kostnadsfritt en gång per år, i ett registerutdrag få veta vilka uppgifter Gravel Sweden AB har registrerat om dig och hur dessa används.

För utövandet av dina rättigheter genom begäran om rättelse, att bli bortglömd, begränsning av behandlingen, dataportabilitet, för att göra invändningar eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss enligt punkt 5.

2. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsterna används olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor). Se mer om vår användning av cookies och liknande filer i vår Cookie Policy som du hittar längst ner på hemsidan.

3. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig.

4. Kontaktuppgifter

Gravel Sweden AB, organisationsnummer. 559063-4332, Grev Turegatan, 11A, 114 46 Stockholm. [Märk ditt brev med ”GDPR”.]

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter når du oss även på e-post info@gravel.se.

Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen eller tillsynsmyndigheten i ditt land om du vill inge ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter.